Vilniaus filialas - VILNIUS, LAISVĖS PROSPEKTAS 37/101

Šalčininkų filialas - ŠALČININKAI, VILNIAUS G.45-21

+370 652 94 454

Darbo laikas

I-V 8:00—19:00 VI 9:00—16:00

Susisiekite

+370 652 94 454

Užsirašyk vizitui

Iki tobulos šypsenos tik vienas paspaudimas!

Susisiekite

+370 652 94 454

Darbo laikas

I-V 8:00—19:00 VI 9:00—16:00

Užsirašyk vizitui

Iki tobulos šypsenos tik vienas paspaudimas!

TLK (Vilniaus Teritorinė Ligonių Kasa)

     Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarka. Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:
– asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
– vaikai;
– nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys.
– asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:
– pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, ir tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 504,81 Eur;
– pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio – iki 1 553,24 Eur (nustato konsiliumas);
– vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartinius apsauginius metalinius vainikėlius – iki 257,63 Eur;
– vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus – iki 1 553,24 Eur (nustato konsiliumas);
– asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties – iki 504,81 Eur;
– asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija – iki 1 553,24 Eur (nustato konsiliumas).

Jei faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės, nei nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats.
Asmuo, pageidaujantis gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, dėl dantų protezavimo pagrįstumo įvertinimo pagal teisės akte nustatytus reikalavimus, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau ─ ASPĮ), turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (toliau ─ TLK) dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo (toliau ─ sutartis), gydytoją odontologą.
Konsultacijos metu gydytojas odontologas, nustatęs, kad asmuo atitinka teisės akte nurodytas indikacijas, pateikia asmeniui išvadą medicininių dokumentų išraše (forma 027/a).
Kai asmeniui gydytojas odontologas ir (ar) konsiliumas nustato dantų protezavimo reikiamumą, jis kreipiasi į PAASPĮ, prie kurios prisirašęs.
Asmuo, kuriam buvo taikytas specializuotas stacionarinis gydymas dėl teisės akte nurodytų burnos, veido ir žandikaulių onkologinių ligų, kreipiasi ir prašymą pateikia arba PAASPĮ, kurioje jis yra prisirašęs, arba ASPĮ, kurioje jam buvo taikytas specializuotas stacionarinis gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinių ligų, ir kuri turi licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir yra sudariusi sutartį su TLK.

Kartu su prašymu įrašyti į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą, asmuo PAASPĮ arba ASPĮ turi pateikti:
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
– pensininkai, nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys ir vaikai ─ gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo (kai yra nustatytas sudėtingesnio gydymo technologijos būtinumas) išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a);
– asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, ─ gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų ir atitinkamos srities gydytojų specialistų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a);
– jei prašymą pateikia asmens atstovas, ─ asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Asmenų, neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu ir (ar) neatitinkančių teisės aktuose nustatytų dantų protezavimo paslaugų kompensavimo iš PSDF biudžeto lėšų reikalavimų, prašymai nepriimami.
Prašymų duomenis į Dantų protezavimo paslaugų posistemį prašymo pateikimo dieną įveda ta PAASPĮ arba ASPĮ, į kurią asmuo kreipėsi ir pateikė visus reikiamus dokumentus. TLK gyventojus informuoja apie eilės numerį TLK sąraše – išsiunčia jiems prašyme nurodytu adresu pranešimą apie asmens įtraukimą į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą (toliau ─ Sąrašas). Pranešime nurodoma asmens įtraukimo į Sąrašą data ir eilės numeris. Dantų protezavimo paslaugų posistemyje pildomas Sąrašas yra tęstinis ir sudaromas automatiniu būdu, atsižvelgiant tik į asmens prašymo užregistravimo PAASPĮ arba ASPĮ datą.
Kai įrašytas į Sąrašą asmuo, kuriam sukako senatvės pensijos amžius arba kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, nustatyta tvarka įgyja teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, t. y. kai ateina jo eilė pagal Sąrašą protezuoti dantis, TLK jam išsiunčia pažymą (toliau – TLK pažyma) apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas.
Vaikams ir asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, praėjusį mėnesį pateikusiems prašymus PAASPĮ arba ASPĮ, TLK ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos parengia TLK pažymas ir išsiunčia jas prašyme nurodytais adresais.
Jei TLK pažyma neišduodama, visais atvejais, apie jos neišdavimo priežastis asmuo arba jo atstovas informuojamas raštu.
Gavęs TLK pažymą, asmuo atvyksta į vieną iš ASPĮ, sudariusių sutartį su TLK, ir su gydytoju odontologu pasirašytinai suderina dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, mastą, planą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas. Dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos. Jei asmuo per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos nesikreipia į ASPĮ dėl dantų protezavimo paslaugų arba jos nebuvo suteiktos, jis išbraukiamas iš Sąrašo.

Asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ir nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys, gavę TLK pranešimą apie jų įtraukimą į Sąrašą, turi teisę nelaukti, kol ateis eilė ir jie gaus TLK pažymą, ir patys sumokėti už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas pasirinktoje ASPĮ, turinčioje licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas. Tais atvejais nurodyti asmenys, gavę dantų protezavimo paslaugas, TLK turi pateikti:
– nustatytos formos prašymą kompensuoti dantų protezavimo išlaidas, kuriame turi būti nurodytas banko sąskaitos numeris;
– dantų protezavimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (ASPĮ, kurioje buvo suteiktos dantų protezavimo paslaugos, išrašytą sąskaitą faktūrą, originalų kasos aparato kvitą ir (ar) grynųjų pinigų priėmimo kvitą, ir (ar) originalų banko išduotą dokumentą, patvirtinantį mokėjimo įvykdymą, ir (ar) banko sąskaitos išrašo kopiją, patvirtintą banko darbuotojo spaudu);
– jei reikia, atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Asmuo, pageidaujantis, kad jam skirta kompensacija būtų pervesta į kito asmens banko sąskaitą, kartu su nurodytais dokumentais TLK turi pateikti asmens, kuriam bus pervedama minėta kompensacija, raštišką sutikimą.
Dantų protezavimo paslaugos visais atvejais asmenims kompensuojamos, kai ateina jų eilė pagal Sąrašą protezuotis dantis, t. y. jie įgyja teisę  gauti šią kompensaciją.
Jei asmuo miršta nesulaukęs kompensacijos už savo lėšomis apmokėtas dantų protezavimo paslaugas, teisę į kompensaciją Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įgyja jo paveldėtojas (-ai). Norėdamas (-i) gauti kompensaciją, jis (jie) per 90 dienų nuo palikimo priėmimo dienos kartu su teisės akte nurodytais dokumentais TLK turi pateikti paveldėjimo teisės į mirusiajam priklausančią kompensaciją liudijimą ar jo kopiją. Paveldėtojams kompensacija pervedama atėjus mirusio asmens eilei pagal Sąrašą gauti dantų protezavimo paslaugas.
Atkreipiame dėmesį, kad:
–  pacientų prašymai gauti kompensaciją už savo lėšomis atliktas dantų protezavimo paslaugas ne eilės tvarka (kai siekiama ją gauti greičiau arba atidėti jos skyrimo terminą) netenkinami;
–  pensininkai, nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys bei asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, pakartotinai į Sąrašą gali būti įrašyti ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos;
–  kai asmuo įgyja teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, jos turi būti suteiktos per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos. Jei asmuo per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos nesikreipia į ASPĮ dėl dantų protezavimo paslaugų arba jos nebuvo suteiktos, jis išbraukiamas iš Sąrašo.

 

http://www.vilniaustlk.lt/index.php?id=53